Årsmøte 2017

Bowls en sport for alle

Saksliste til årsmøte i BowlsNorway 13.05.2017

 

Sak 1

 

Åpning

Styrets innstilling: Leder åpner årsmøtet i BowlsNorway

 

Sak 2

 

Godkjenning av innkalling og saksliste

Styrets innstilling: årsmøte godkjenner innkalling og saksliste

 

Sak 3

 

Godkjenning av antall stemmeberettigede

Styrets innstilling: antall stemmeberettigede telles opp og kontrolleres mot deltakerliste

 

Sak 4

 

Konstituering

 

a. Valg av møteleder

Styrets innstilling: årsmøtet velger Gunnar Frantzen som møteleder

b. Valg av møtesekretær

Styrets innstilling: årsmøtet velger Ann-Katrin Kristiansen som møtesekretær

c. Valg av tellenemnd

Styrets innstilling: årsmøte velger to deltakere til tellenemnd

d. Valg av to protokollunderskrivere

Styrets innstilling: årsmøtet velger to deltakere som protokollunderskrivere

 

Sak 5

 

Godkjenning av årsmelding 2016

Styrets innstilling: årsmøte godkjenner årsmelding for 2016

 

Sak 6

 

Godkjenning av regnskap 2016

Styrets innstilling: årsmøte godkjenner regnskap for 2016

 

Sak 7

 

Innkommende saker

- Det er ikke kommet inn saker fra klubbene

 

a. Endringsforslag Vedtekter – fremmet at styret i BowlsNorway (etter høringsrunde hos

klubbene) - høringssvar fra klubbene ligger vedlagt til orientering.

Styrets innstilling: årsmøtet vedtar det framlagte endringsforslag på vedtekter.

 

b. Forslag på Retningslinjer for BowlsNorway – fremmet av styret i BowlsNorway (etter

høringsrunde hos klubbene) - høringssvar fra klubbene ligger vedlagt til orientering.

Styrets innstilling: årsmøtet vedtar det framlagte forslag på retningslinjer for BowlsNorway.

Med unntak av § 5.3.1 hvor det stemmes over innkommende høringsforslag og ordinært punkt

presentert i retningslinjer.

 

Sak 8

 

a.

Valg

Valg av styret, hvor følgende verv er på valg:

Nestleder: velges for 2 år

Styremedlem: velges for 2 år

2 Varamedlemmer: velges for 1 år

 

b.

Valg av en revisor

En revisor: velges for 2 år

 

c.

Valg av valgkomitè:

to representanter velges for 1 år

Styrets innstilling: Valgkomiteens innstilling sendes ut som en orientering, men vil ikke bli lagt fram

for årsmøtet. Årsmøtet velger nytt styre ved «benkeforslag» og skriftlig avstemming.

Bakgrunn for styrets innstilling: På årsmøte i 2016 ble to representanter valgt til valgkomité. Den

ene representanten trakk seg av helsemessige årsaker fra valgkomiteens arbeid, slik at kun en

representant har fungert som og skrevet under som "valgkomité" alene. I henhold til vedtekter skal det

være to i valgkomiteen (valgt av årsmøte). Et enstemmig styre støtter av denne grunn ikke

valgkomiteens innstilling, men et flertall av styret gikk allikevel inn for at årsmøtet gjennomføres som

planlagt.

 

Sak 9

Avslutning

 

 

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161

Asker Bowls

 

Torsdag 28.april ble det avholdt stiftelsesmøte for en ny klubb med 11 deltakere tilstede..

Det valget et styre, og leder ble Karine Strand Kløvtveit samt nestleder, styremedlem og varamedlem.

BowlsNorway ønsker Asker Bowls velkommen inn i bowlsfamilien, og ønsker lykke til videre.

 

Asker Bowls

 

Torsdag 28.april ble det avholdt stiftelsesmøte for en ny klubb med 11 deltakere tilstede..

Det valget et styre, og leder ble Karine Strand Kløvtveit samt nestleder, styremedlem og varamedlem.

BowlsNorway ønsker Asker Bowls velkommen inn i bowlsfamilien, og ønsker lykke til videre.

 

Asker Bowls

 

Torsdag 28.april ble det avholdt stiftelsesmøte for en ny klubb med 11 deltakere tilstede..

Det valget et styre, og leder ble Karine Strand Kløvtveit samt nestleder, styremedlem og varamedlem.

BowlsNorway ønsker Asker Bowls velkommen inn i bowlsfamilien, og ønsker lykke til videre.