Vedtekter

Bowls en sport for alle

Vedtekter for BowlsNorway

Stiftet 14.09.2013
Revidert av årsmøtet 28.05.2016

§1 NAVN
Forbundets navn er BowlsNorway.

§2 FORMÅL
Forbundet er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Forbundets formål er å markedsføre og drive Bowls for alle personer uansett alder og livssituasjon.

§3 ORGANISATORISK TILKNYTNING
Forbundet skal jobbe med å komme inn under Norges Fleridrettsforbund.
Forbundet hører hjemme i Lier kommune, og er et selveiende forbund.

§4 MEDLEMMER

Alle som lover å overholde forbundets og overordnede idrettsmyndigheters lover og normer kan bli tatt opp som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde forbundets lover og bestemmelser. Medlemskap i forbundet er først gyldig fra den dag man har innbetalt medlemskap i en norsk klubb som er tilsluttet BowlsNorway. Alle som har gyldig medlemskap i en norsk klubb som er tilsluttet BowlsNorway har fullverdig medlemskap i BowlsNorway. Klubbene er selv ansvarlig for å til en hver tid sende inn oppdaterte medlemslister til BowlsNorway. Alle klubber som er tilsluttet BowlsNorway skal betale inn en medlemsavgift til BowlsNorway. Denne avgiften fastsettes av årsmøtet og betales inn i etterkant av årsmøtet.

Bestemmelse om barn som medlemmer

1. Utøvere regnes som barn til og med det året de fyller 12 år. 

2. For konkurranser der barn er deltagende gjelder følgende: 

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.

d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.

e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.

f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM

g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.

3. Idrettslag der barn er medlemmer skal oppnevne en person, tillitsvalgt eller ansatt, som er ansvarlig for barna i idretten. 

Hver enkelt klubb har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves.

4. Det kan søkes om dispensasjon for deltakelse for mindreårige spillere i turneringer.

5. Dispensasjonen åpnes også for NM

*(BowlsNorway formulerer en formålsmessig tekst til pkt 4 og 5 som legges fram til endelig godkjenning ved neste årsmøte)

Politiattest

Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

§5 STEMMERETT OG VALGBARHET
Alle medlemmer har stemmerett.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i forbundet, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

§6 SPILLERLISENS

Alle spillere som skal delta på offisielle turneringer der BowlsNorway er arrangør, medarrangør eller man blir tatt ut til landslag må betale spillerlisens til BowlsNorway. Det skal ikke betales spillerlisens til og med det kalenderåret man fyller 12 år. Med offisielle turneringer menes turneringer som gir ranking poeng og norgesmesterskap. Denne lisensen fastsettes av årsmøtet og betales inn forskuddsvis fra spillerne selv eller klubbene.

Alle nye spillere kan delta på en turnering før lisens betales inn. Dette gjelder ikke for norgesmesterskap.


§7 SIGNATUR
Forbundets leder og ett styremedlem som velges av styret, har signaturrett.

§8 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Slik refusjon skal fremgå av forbundets regnskap.

§9 INHABILITET
For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§10 STRAFFESAKER
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11.

§11 ÅRSMØTE
Forbundets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel på mest mulig hensiktsmessig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 1. April. Fullstendig saksliste legges frem ved møtets start. Alle forbundets medlemmer har adgang til møtet. Øvrige kun etter invitasjon fra Årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

§12 STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår ved håndsopprekning eller skriftlig. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

§13 ÅRSMØTETS OPPGAVER
Årsmøtet skal:

1. Behandle forbundets årsmelding

2. Behandle forbundets reviderte regnskap

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette medlemsavgift og spillerlisens.

5. Vedta forbundets budsjett

6. Bestemme forbundets organisasjon

7. Velge:

1. Leder og nestleder

2. 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

3. Representant til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet

5. Valgkomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem

§14 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§15 STYRET
Forbundet ledes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med forbundets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere forbundet utad.

5. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

§16 VEDTEKTSENDRING
Endring i disse vedtekter kan bare foretas på et årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§17 OPPLØSNING
Oppløsning av forbundet kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutningen med andre forbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring i §14. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet tilfaller forbundets eiendeler NIF.

Organisasjonsnummer 912 504 255 Bankkonto nummer 1503.42.61161